Eng

  Thai
       
 
        การตรวจสอบอาคาร
   
        

     


 
      การตรวจสอบอาคาร
การบริหารจัดการอาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัยนั้น นอกจากการออกแบบและการก่อสร้างที่ถูกต้องแล้ว ยังมีกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่งคือ การตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยประจำอาคารโดยหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพหรือบุคคลากรที่ได้รับการอบรมฝึกฝน การตรวจสอบระบบดังกล่าวต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารอาคารได้ทราบถึงสถานภาพความพร้อมของระบบ เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับความปลอดภัยของอาคารมิให้เสื่อมถอยลง และเป็นการสนับสนุน “โครงการหลักประกันความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสาธารณะ


บริษัท ชินรัชฯ ขอเสนอบริการตรวจสอบอาคารตามขั้นตอนต่อไปนี้
1)    ตรวจสอบสภาพและทดสอบประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยประจำอาคาร
2)    เสนอรายงานและแนวทางรวมทั้งงบประมาณในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆโดยเปรียบเทียบกับข้อกฎหมายและมาตรฐานด้านการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์(ว.ส.ท.)และ/หรือNational Fire Protection Association (NFPA), USA (ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้อ้างอิงใน“โครงการหลักประกันความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสาธารณะ”ของกรุงเทพมหานคร)


       

      บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัด
       112 ซอยรามคำแหง112 , ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240
        โทรศัพท์ : 02-7293210  โทรสาร : 02-7295432 , 02-7296432 , 02-7296543 , 02-7295210 
        E-mail:
info@shinaracha-frotector.com  
Official Distributor