ถาม-ตอบ

Eng

  Thai
       
 
    ถาม-ตอบ
   
        
 

1) NFPA คืออะไร?
   NFPA เป็นชื่อย่อของ National Fire Protection Association ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1896 หรือ 108  ปีมาแล้ว เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่ประกอบกิจกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) มีสมาชิกรายบุคคลทั่วโลกกว่า 75,000 ราย และมีองค์กรทางวิชาชีพและทางการค้าระดับนานาชาติเป็นสมาชิกกว่า 80 องค์กร
ภารกิจหลักของ
NFPA คือ จัดทำและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐาน ที่พัฒนามาจากสถิติและข้อมูลความเสียหายจริงของชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ ด้วยวิธีประชามติ การวิจัย การฝึกอบรม และการให้ความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก
   นอกจากนี้ NFPA ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความปลอดภัยของสาธารณชน มาตรฐานความปลอดภัยของ NFPA กว่า 300 ประเภท ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และนำมาใช้ในกระบวนการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารให้มีความปลอดภัย โดยครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ จนถึงการดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย

2) การตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำคัญอย่างไร?
   การบริหารจัดการอาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัยนั้น นอกจากการออกแบบและการก่อสร้างที่ถูกต้องแล้ว ยังมีกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่งคือ การตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยประจำอาคารโดยหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพหรือบุคคลากรที่ได้รับการอบรมฝึกฝน  การตรวจสอบระบบดังกล่าวต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารอาคารได้ทราบถึงสถานภาพความพร้อมของระบบ เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับความปลอดภัยของอาคารมิให้เสื่อมถอยลง

3) ประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เสื่อมถอยลงนั้น มีสาเหตุจากปัจจัยอะไรบ้าง? 

  • นโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย และภาพลักษณ์ของอาคาร

  • ระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร เสื่อมประสิทธิภาพไปตามระยะเวลา

  • ระบบขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามกำหนดเวลา อันเนื่องมาจากนโยบายการบริหารจัดการ และคุณภาพของบุคคลากรระดับช่างบำรุงรักษา

4)จากการสังเกตโดยทั่วไปจะทราบหรือไม่ว่าระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารมีความพร้อมและสามารถทำงานได้ขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน?
    ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารจะทำงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น การสังเกตอย่างผิวเผินโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะทราบถึงสถานภาพความพร้อมในการทำงานของระบบได้  ซึ่งแตกต่างจากระบบอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรือระบบปรับอากาศ ที่สามารถทราบถึงความบกพร่องได้เมื่อไฟดับหรือเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ
 

5) ทำไมจึงไม่สามารถควบคุมการลุกลามของไฟและควันในกรณี “อัคคีภัยโรงแรมรอยัลจอมเทียน” เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถึง 91 ศพ?
    จากข้อมูลการสอบสวนของ NFPA พบว่า อาคารโรงแรมดังกล่าวเป็นอาคารที่มีการออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นกระบวนการปรกติที่ไม่แตกต่างจากอาคารทั่วไป แต่ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยดังกล่าวไม่ทำงานขณะเกิดเหตุ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แจ้งว่า ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย และไม่มีน้ำในระบบดับเพลิง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถควบคุมการลุกลามที่รวดเร็วของไฟได้ทำให้เกิดความเสียหายทั้ง 91 ชีวิตที่มิอาจทดแทนและธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ต้องเสียหายและหยุดชะงักลง  NFPA ได้สรุปและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญข้อหนึ่งคือการตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคาร


 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 
 
      
 
   
       

      บริษัทชินรัช โฟร์เทคเตอร์จำกัด
       112 ซอยรามคำแหง112 , ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240
        โทรศัพท์ : 02-7293210  โทรสาร : 02-7295432 , 02-7296432 , 02-7296543 , 02-7295210 
        E-mail:
info@shinaracha-frotector.com  
Official Distributor